Tervenemine

Lae alla pdf
Lae alla doc

1 Johannese 3:21-22

21Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees
22ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me
peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane.

1 Johannese 5:14-15

14Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
15Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime,
siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.

1 Kuningate 8:56

56″Kiidetud olgu Issand, kes on andnud rahu oma Iisraeli rahvale,
nõnda nagu ta on öelnud! Ainsatki sõna ei ole langenud tühja kõigist
ta headest sõnadest, mis ta oma sulase Moosese läbi on rääkinud.

1 Peetruse 2:24

24ta kandis ise meie patud
oma ihus üles ristipuule,
et meie, olles surnud pattudele,
elaksime õigusele;
tema vermete varal te olete saanud terveks.

2 Korintlastele 10:3-5

3Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdi me selle loomuse järgi,
4meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on
Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks. Me kummutame
targutused
5ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end jumalatunnetuse vastu,
ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted

2 Timoteosele 1:7

7Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse
ja mõistlikkuse vaimu.

3 Johannese 2

2Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja
sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel.

5 Moosese 30:19-20

19Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen
pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et
sina ja su sugu võiksite elada,
20armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja
hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa
võiksid elada maal, mille Issand on vandega tõotanud anda su
vanemaile, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile.”

5 Moosese 7:14-15

14Õnnistatud oled sa rohkem kui kõik rahvad: ei ole su hulgas
sigimatut, ei meest ega naist, ka mitte su loomade hulgas!
15Ja Issand võtab sinult ära kõik haigused ega pane su peale
ainsatki Egiptuse kurjadest taudidest, mida sa tunned, vaid laseb
need osaks saada kõigile, kes sind vihkavad.

Efeslastele 6:10-17

10Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
11Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi
salanõude vastu!
12Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid
meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
13Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te
suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik
teinud.
14Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu
seljas õiguse soomusrüü
15ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit
rahust!
16Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada
kõik kurja põlevad nooled!
17Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!

2 Moosese 15:26

26Ja ta ütles: “Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja
teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad
kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist
tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Issand, su
ravija.”

2 Moosese 23:25

25Te peate aga teenima Issandat, oma Jumalat, siis ta õnnistab
sinu leiba ja vett! Ja ma hoian tõve sinust eemal.

Galaatlastele 3:13-14

13Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai
needuse meie eest – sest on kirjutatud: “Neetud on igaüks, kes
puu küljes ripub” -,
14selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses
Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu.

Galaatlastele 3:29

29Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult
Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.

Heebrealastele 10:23

23Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on,
kes seda on tõotanud.

Heebrealastele 10:35-36

35Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!
36Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites
saaksite kätte tõotuse.

Heebrealastele 11:11

11Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest
hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks.

Heebrealastele 13:8

8Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!

Jesaja 41:10

10ära karda, sest mina olen sinuga;
ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal:
ma teen su tugevaks, ma aitan sind,
ma toetan sind oma õiguse parema käega!

Jesaja 53:4-5

4Ent tõeliselt
võttis ta enese peale meie haigused
ja kandis meie valusid.
Meie aga pidasime teda vigaseks,
Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.
5Ent teda haavati meie üleastumiste pärast,
löödi meie süütegude tõttu.
Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu,
ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.

Jakoobuse 5:14-16

14Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese
juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel.
15Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui
ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.
16Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise
eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab
palju korda.

Jeremija 1:12

12Ja Issand ütles mulle: “Sa oled õigesti näinud, sest mina
olen valvas oma sõna teoks tegema!”

Jeremija 30:17

17Sest ma tahan lasta kasvada sulle korba
ja ravida sind sinu haavadest,
ütleb Issand,
sellepärast et sind on nimetatud hüljatuks:
“Siion, kellest ükski ei hooli!”

Joel 3:10

10Taguge oma sahad mõõkadeks
ja sirbid piikideks!
Nõdergi öelgu:
“Ma olen kangelane!”

Luuka 1:69-79

9ja on meile äratanud päästesarve
oma sulase Taaveti soost,
70nagu ta on rääkinud ajastute algusest
oma pühade prohvetite suu läbi –
71päästmist meie vaenlastest
ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
72et halastust anda meie vanematele
ja pidada meeles oma püha lepingut,
73vannet, mille ta on vandunud meie isale Aabrahamile.
74Nõnda ta laseb meid,
vaenlaste käest päästetuid,
kartmatult teenida teda
75vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad.
76Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks,
sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama,
77et anda tema rahvale pääste tunnetus
nende pattude andeksandmises
78meie Jumala südamliku halastuse läbi,
millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest.
79See paistab nende peale, kes elavad pimeduses
ja surmavarjus,
see suunab meie jalgu rahuteele.”

Markuse 11:22-24

22Ja Jeesus vastas neile: “Olgu teil usku Jumalasse!
23Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele:
“Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub,
et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle!
24Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves
endale palute – uskuge, et te olete saanud, ja see saabki
teile!

Markuse 16:14-18

14Viimaks näitas Jeesus end neile üheteistkümnele, kui nad
lauas istusid, ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et
nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta
ülesäratamist.
15Ja Jeesus ütles neile: “Minge kõike maailma, kuulutage
evangeeliumi kogu loodule!
16Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes
ei usu, mõistetakse hukka.
17Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel
ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,
18tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad
jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid;
haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”

Matteuse 18:18-19

18Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa
peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa
peal, on lahti päästetud ka taevas.
19Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie
seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes
paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas.

Matteuse 21:21

21Aga Jeesus vastas neile: “Tõesti, ma ütlen teile, kui teil
oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks üksnes
seda, mis juhtus viigipuule, vaid kui te sellele mäele
ütleksite: “Kerki ja kukuta end merre!”, siis see sünniks.

Matteuse 8:16-17

16Aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest
vaevatuid,
ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged,
17et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:

“Ta on võtnud ära meie haigused
ja kandnud meie tõved.”

Nahum 1:9

9Mida te kavatsete Issanda vastu?
Tema teeb lõpu!
Häda ei tule teist korda!

Filiplastele 2:13

13Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja
toimite tema hea nõu kohaselt.

Filiplastele 4:6-7

6Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.
7Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie
südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Õpetussõnad 4:20-24

20Mu poeg, pane tähele mu sõnu,
pööra oma kõrv mu kõnede poole!
21Ära kaota neid enesel silmist,
hoia need oma südames;
22sest need on eluks sellele,
kes need leiab,
ja terviseks kogu ta ihule!
23Hoia oma südant enam kui kõike muud,
mida tuleb hoida,
sest sellest lähtub elu!
24Saada enesest ära valelik suu
ja hoidu huulte väärusest!

Psalm 103:1-5

1Taaveti laul.

Kiida, mu hing, Issandat,
ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!
2Kiida, mu hing, Issandat,
ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3Tema annab andeks kõik su ülekohtu,
tema parandab kõik su tõved.
4Tema lunastab su elu hukatusest
ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga.
5Tema täidab su suu heaga,
et su iga saab uueks nagu kotkal.

Psalm 107:19-21

19Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole
ja tema päästis nad nende kitsikustest.
20Ta läkitas neile oma sõna ja tervendas nad
ning päästis nad haua veerelt.
21Tänagu nad Issandat ta helduse eest
ja tema imeliste tegude eest inimlastele

Psalm 118:17

17Ei ma sure, vaid jään elama,
ja jutustan Issanda tegusid.

Psalm 91:9-10

9Sest sina, Issand,
oled mu varjupaik!
Kõigekõrgema oled sina, mu hing,
võtnud oma eluasemeks.
10Ei taba õnnetus sind
ega lähene häda su telgile.

Psalm 91:14-16

14″Et ta minusse on kiindunud,
siis ma päästan tema;
ma ülendan tema,
sest ta tunneb minu nime.
15Ta hüüab mind appi
ja ma vastan temale;
mina olen ta juures,
kui ta on kitsikuses,
ma vabastan tema
ning teen ta auliseks.
16Pika eaga ma täidan tema
ja annan temale näha oma päästet.”

Ilmutuse 12:11

11Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi
ning oma tunnistuse sõna läbi
ega ole oma elu armastanud surmani.

Roomlastele 4:16-21

16Seepärast siis on pärijaks saamine usust, et see oleks
armust ja tõotus jääks kindlaks kogu soole, mitte ainult
sellele, kes on Seadusest, vaid ka sellele, kes on Aabrahami
usust, kes on meie kõikide isa –
17nõnda nagu on kirjutatud: “Ma olen su pannud paljude
rahvaste isaks!” – Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks
surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid.
18Aabraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab
paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi: “Nõnda peab olema
sinu sugu.”
19Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud, ligi
saja-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda.
20Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai
vägevaks usus, ülistades Jumalat
21ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda,
mida on tõotanud.

Roomlastele 8:2

2Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on
vabastanud su patu ja surma seadusest.

Roomlastele 8:11

11Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles
äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie
surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.